Zmiana dostawcy energii elektrycznej – wprowadzające w błąd informacje o wysokości zaliczek

Każdy, kto prowadzi gospodarstwo domowe, dobrze wie, co oznaczają stałe koszty jego utrzymania. Niezależnie od tego, czy chodzi o czynsz, opłaty za wodę czy energię elektryczną, nie da się ich uniknąć. Koszty energii elektrycznej stanowią znaczną część miesięcznych wydatków na gospodarstwo domowe. Zmiana dostawcy prądu może pomóc zaoszczędzić części wydatków. Dlatego tak popularne w Niemczech są portale umożliwiające porównanie cen i wyszukanie najkorzystniejszej taryfy.

Dostawców jest aż nadto, a wielu z nich próbuje w dość nachalny sposób zachęcić klientów do zmiany dotychczasowego dostawcy. Nie wszystkie stosowane metody są jednak uznawane za dopuszczalne, w tym podawanie nierealistycznej wysokości zaliczek. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w drodze zaliczek polega na uiszczaniu w regularnych, najczęściej miesięcznych/dwumiesięcznych cyklach opłat, których wysokość ustalana jest na podstawie zużycia w poprzednich okresach rozliczeniowych. Wyższy Sąd Krajowy w Oldenburgu uznał, że podawanie klientom nierealistycznej wysokości zaliczek wprowadza w błąd i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z § 5 niem. ustawy przeciwko nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca nie może wskazywać wprowadzających w błąd informacji, na podstawie których konsument podejmuje decyzję, które w innym przypadku by nie podjął. O tym, jakie informacje należy uznać za „wprowadzające w błąd“, w razie sporu decyduje sąd.

W sprawie, która była przedmiotem postępowania, przedsiębiorca działający jako dostawca energii elektrycznej wniósł powództwo o zaniechanie przeciwko konkurencyjnemu dostawcy. Działania pozwanego polegały na nawiązywaniu z potencjalnym klientami kontaktu telefonicznego w celu przekonania ich do zawarcia umowy. W rozmowie telefonicznej klientom przedstawiana była dużo niższa wysokość miesięcznej zaliczki niż zaliczka wskazana ostatecznie w potwierdzeniu zawarcia umowy.

Pozwany argumentował, że nie wprowadzał nikogo w błąd, a wysokość zaliczki nie jest dla klienta kryterium decydującym. W jego ocenie najistotniejsze są łączne koszty, które rozumny konsument może wyliczyć na podstawie podanej opłaty podstawowej i cen za jednostkę zużytej energii.

W omawianym wyroku sąd był jednak zdania, że na podstawie wysokości zaliczki konsument co do zasady może wywnioskować, jaka będzie ostateczna opłata. Wskazywanie w rozmowie telefonicznej nierealistycznie niskiej wysokości zaliczki jest działaniem wprowadzającym w błąd i stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji.

Przy dokonywaniu oceny stanu faktycznego sprawy sąd miał na względzie ukształtowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE wzorzec przeciętnego konsumenta. Istotne jest zatem ustalenie, jak rozumiałby przekazywane przez dostawcę informacje dostatecznie poinformowany, uważny i ostrożny konsument.

OLG Oldenburg potwierdził, że konkurencyjnemu przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o zaniechanie na podstawie ustawy przeciwko nieuczciwej konkurencji.

  • wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu z 29 czerwca 2018 r., sygn. akt 6 U 184/17