Nieuczciwa konkurencja na rynku dostawców energii elektrycznej w Polsce

Liberalizacja na rynku dostaw energii elektrycznej doprowadziła z jednej strony do zwiększenia konkurencyjności i umożliwiła odbiorcom wybór między ofertami różnych sprzedawców, ale z drugiej strony przyczyniła się do wzrostu występowania zjawisk, które powinny być oceniane w kategoriach nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk handlowych.

Zaobserwować można było w ostatnich latach w szczególności natężone działania polegające na kierowaniu do konsumentów, ale również do przedsiębiorców, wprowadzających w błąd ofert. Wprowadzenie w błąd może polegać na wywołaniu mylnego wrażenia co do tożsamości przedsiębiorcy oferującego zmianę dotychczasowej umowy o dostawę energii elektrycznej.

Nieuczciwe działania polegające na podszywaniu się pod innego, działającego od lat na rynku dostawcę okazują się najczęściej skuteczne w stosunku do osób fizycznych, w tym osób starszych. Działania te polegać mogą na informowaniu, że konieczna jest zmiana dotychczasowej umowy, jej aneksowanie, a przy tym powołaniu się na nieprawdziwe informacje np. o zmianie przepisów prawa czy o likwidacji aktualnego sprzedawcy energii.

Oprócz tak ewidentnych nieuczciwych zachowań, wprowadzenie w błąd może mieć charakter bardziej subtelny i polegać na zamieszczeniu w umowie postanowień, które wprowadzają dodatkowe opłaty i które w efekcie prowadzą do tego, że obniżka taryfy o kilka groszy de facto wiąże się ze zwiększeniem należności za energię elektryczną. Zamieszczane w umowach zapisy o wygórowanych karach umownych, a także utrudnianie odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, to tylko niektóre ze sposobów działania nieuczciwych sprzedawców.

W Polsce zwalczaniem nieuczciwych praktyk stosowanych wobec konsumentów zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach prowadzonych postępowań może on nakładać na przedsiębiorców dotkliwe kary pieniężne oraz zobowiązywać ich do zaniechania stosowanych praktyk.

Pozostali przedsiębiorcy działający na rynku energii elektrycznej, których interesom zagraża lub narusza je nieuczciwe postępowanie innych podmiotów, mogą skorzystać z roszczeń przysługujących na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynami nieuczciwej konkurencji, które najczęściej spotykane są na rynku dostaw energii elektrycznej, to wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, nakłanianie klientów innego przedsiębiorcy do rozwiązania umowy z dotychczasowym kontrahentem, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie konkurencyjnym.

Okazuje się, że problem nieuczciwych praktyk sprzedawców energii elektrycznej dotyczy nie tylko Polski, dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić Państwu wybór orzecznictwa sądów niemieckich dotyczących podobnego rodzaju praktyk kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji na podstawie niemieckiej ustawy (UWG).