Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe przez Internet – kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia?

Przedmiotem sprawy rozstrzyganej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w trybie prejudycjalnym była problematyka istnienia prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie której konsument nabył od internetowego dostawcy usług sprzedaży biletów bilety wstępu na koncert organizowany przez osobę trzecią.  Koncert został odwołany w wyniku ograniczeń administracyjnych nałożonych przez władze niemieckie w kontekście pandemii COVID-19. Konsument wystąpił o zwrot pieniędzy za bilety.

Dyrektywa nr 2011/83 przewiduje wyjątek i wyłącza prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku świadczenia m.in. usług związanych z wypoczynkiem, jeśli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi.

Niemiecki sąd był zdania, że z powyższego wyjątku może korzystać wyłącznie bezpośredni usługodawca świadczący usługę związaną z działalnością w zakresie wypoczynku, tj. organizator koncertu, nie zaś usługodawca świadczący usługi w zakresie sprzedaży biletów, którego działalność ogranicza się do przeniesienia prawa dostępu do tego koncertu.

Jednak według TSUE bez znaczenia jest kwestia, czy prawo dostępu jest przenoszone przez samego organizatora działalności w zakresie wypoczynku, czy przez pośrednika.

W wyroku z 31 marca 2022 r. w sprawie C-96/21 Trybunał potwierdził, że wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy przewidziany art. 16 Dyrektywy nr 2011/83 jest skuteczny wobec konsumenta, który zawarł z pośrednikiem działającym w imieniu własnym, lecz na rachunek organizatora działalności w zakresie wypoczynku, umowę na odległość dotyczącą nabycia prawa dostępu do tej działalności, o ile:

  • wygaśnięcie w drodze odstąpienia od umowy obowiązku wykonania owej umowy względem konsumenta naraziłoby organizatora danej działalności na ryzyko związane z rezerwacją zwolnionych w ten sposób zasobów,

oraz

  • działalność w zakresie wypoczynku, do której to prawo daje dostęp, jest przewidziana jako mająca się odbyć w konkretnym dniu lub w konkretnym okresie.

 

– wyrok TSUE z 31 marca 2022 r. w sprawie C-96/21 „Eventim”