Przejmowanie pracowników konkurenta w świetle art. 12 uznk

Przedsiębiorca z branży produkcji mebli wniósł powództwo, które dotyczyło m.in. działań konkurenta, polegających na przejmowaniu jego pracowników poprzez nakłanianie ich do zmiany miejsca pracy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku art. 12 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje nakłaniania do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych, ale w przeciwieństwie do art. 12 ust. 2 uznk przepis ten nie zabrania nakłaniania do wypowiedzenia stosownych umów. Tym samym Sąd nie podzielił wyrażonego w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 listopada 2012 r., sygn. akt I ACa 1024/12, stanowiska, że nakłanianie pracownika do rozwiązania umowy o pracę wyczerpuje znamiona deliktu.

Z omawianego orzeczenia wynika, że przy ocenie prawnej tego typu zachowań istotne znaczenie ma natomiast autonomiczna wola pracownika, który nie powinien działać w warunkach błędy czy podstępu. Sąd nie zaprzeczył temu, że w niektórych przypadkach przejęcie pracowników konkurencyjnego przedsiębiorcy może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Powinno ono być jednak ograniczone do przypadków, w których konkurent posługuje się metodami nieuczciwymi, takimi jak oszustwo, podstęp czy wprowadzenie w błąd, lub gdy dąży do osiągnięcia nieuczciwego celu.

Powód wskazywał również na działania pozwanego dotyczące sugerowania pracownikom masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie czy niestawiennictwa w pracy bez usprawiedliwionej przyczyny. Zarzuty te potwierdziły się w odniesieniu do przynajmniej części pracowników, którzy w okresie zwolnienia lekarskiego u powoda podejmowali pracę na rzecz pozwanego, na jego wyraźne polecenie.

Takie działanie należy kwalifikować jako nakłanianie do niewykonywania obowiązków pracowniczych, które służy przysporzeniu korzyści nakłaniającemu lub ma na celu szkodzenie przedsiębiorcy i jako takie nie powinno pozostawać pod ochroną. Akurat w tym postępowaniu roszczenie powoda, ukierunkowane na zaniechanie naruszeń, było bezprzedmiotowe, ponieważ stan załogi obu przedsiębiorców ukształtował się już na datę wniesienia pozwu, a pozwany nie prowadził już dalszych tego typu działań. Sąd wykluczył również obawę, że będzie podejmował je w przyszłości.

  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt I ACa 594/14