Niemiecka ustawa o płacy minimalnej a zagraniczni pracodawcy

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie w Niemczech ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz, w skórcie MiLoG), która wprowadza dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terytorium Niemiec (z kilkoma wyjątkami – np. doręczyciele gazet), niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na cały czy tylko na część etatu, gwarancję otrzymywania wynagrodzenia przynajmniej w kwocie określonej w ustawie.

Zgodnie z treścią § 20 MiLoG do wypłaty pracownikom wynagrodzenia w minimalnej wysokości 8,50 euro za godzinę zobowiązani są zarówno pracodawcy niemieccy, jak i zagraniczni pracodawcy, którzy zatrudniają lub delegują pracowników do świadczenia pracy na terytorium Niemiec. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przepisy obowiązywać mają również zagraniczne firmy transportowe, których kierowcy choćby tylko przejeżdżają przez terytorium Niemiec. Z uwagi na wątpliwości co do zgodności regulacji z przepisami unijnymi, 30 stycznia 2015 r. niemiecki rząd zdecydował o zawieszeniu ich stosowania wobec zagranicznych przewoźników.

Ponadto, ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków, związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. § 17 ust. 1 ustawy nakłada na pracodawców, działających w branżach wymienionych w § 8 ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (np. w branży budowlanej, transportowej, gastronomicznej), obowiązek rejestracji czasu pracy i przechowywania ewidencji czasu pracy przez okres 2 lat. Dla celów kontroli przestrzegania przepisów ustawy, pracodawca musi przechowywać odpowiednią dokumentację w języku niemieckim przez cały okres świadczenia pracy na terytorium Niemiec, nie krócej jednak niż 2 lata.

Dodatkowy obowiązek zgłaszania osób delegowanych do pracy w Niemczech przez pracodawców mających siedzibę poza granicami Niemiec został przewidziany w § 16 MiLoG. Zagraniczni pracodawcy są zobowiązani złożyć we właściwym urzędzie celnym (jeszcze przed rozpoczęciem pracy) pisemną deklarację sporządzoną w języku niemieckim, zawierającą dane personalne delegowanego pracownika, wskazującą miejsce jego zatrudnienia, dane pracodawcy oraz zapewnić, że przestrzegają wymogów dotyczących płacy minimalnej, ustanowionych w § 20 MiLoG.

Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszeń do właściwych urzędów zawiera Rozporządzenie o obowiązkach meldunkowych z 27 listopada 2014 r. (w skrócie MiLoMeldV). Rozporządzenie wyróżnia tzw. działalność wyłącznie mobilną, czyli niezwiązaną z konkretnym miejscem zatrudnienia, jak np. przewóz towarów i osób, dostarczanie listów i przesyłek, zbieranie odpadów, czyszczenie ulic itp. W takich przypadkach dokumentacja może być również przechowywana poza granicami Niemiec, jeżeli pracodawca zapewni, że przedłoży je na każde żądanie organów celnych w języku niemieckim.

Ustawa o płacy minimalnej przewiduje karę grzywny w wysokości do 500.000,00 Euro za wykroczenie przeciw ustawowym obowiązkom. Co istotne, przedsiębiorca będzie również odpowiadał za naruszenie prawa przez swoich podwykonawców, jeżeli wiedział lub powinien był wiedzieć, że nie dotrzymują oni ustawowych standardów. Kontrolę w tym zakresie sprawują właściwe organy administracji celnej.