Obowiązki administratora serwisu oceniającego lekarzy

wyrok FederalnegoTrybunału Sprawiedliwości z 1 marca 2016 r., sygn. akt VI ZR 34/15

Pozwanym był administrator portalu internetowego, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać usługi lekarzy według skali ocen stosowanej w niemieckich szkołach (6-1) w pięciu kategoriach (leczenie, informowanie, stosunek zaufania, poświęcony pacjentowi czas, uprzejmość), jak również zamieszczać własne komentarze.

Powód jest stomatologiem, co do którego jeden z użytkowników wystawił ocenę: „nie mogę polecić tego lekarza”. Powód otrzymał ogólną ocenę 4,8, na którą złożyły się oceny uzyskane w poszczególnych, wskazanych powyżej kategorii. Stomatolog zaprzeczał, aby kiedykolwiek leczył oceniającego go użytkownika.

Na etapie przedsądowym Pozwany został wezwany przez stomatologa do usunięcia oceny. Przekazał on uwagi stomatologa oceniającemu użytkownikowi, jednak z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, odpowiedź użytkownika nie została udostępniona lekarzowi. Ocena była nadal dostępna na portalu. Powód wystąpił z roszczeniem o zaniechanie dalszego udostępniania spornej oceny.

BGH stwierdził, że Pozwany mógłby odpowiadać za oceny zamieszczane przez użytkowników portalu tylko wtedy, gdyby naruszył swoje własne obowiązki kontroli publikowanych treści. Przy ocenie zakresu tych obowiązków istotne znaczenie mają m.in. waga stwierdzonych naruszeń prawa, możliwość zapoznania się przez administratora z publikowanymi treściami, jak również funkcja, jaką spełnia dany serwis. Od administratora nie można jednak wymagać wypełnienia takich obowiązków kontrolnych, które mogłyby zagrażać gospodarczemu celowi jego modelu działalności albo utrudniać ją w nieproporcjonalny sposób.

Jednakże w przypadku portalu oceniającego lekarzy od samego początku istnieje podwyższone ryzyko naruszeń dóbr osobistych, które dodatkowo zwiększa możliwość oceniania przez anonimowych lub posługujących się pseudonimami użytkowników. Wobec tego, Pozwany powinien nie tylko przesłać użytkownikowi zastrzeżenia lekarza, którego ocenił, ale i zażądać od niego dokładniejszego opisu wizyty lekarskiej, która była podstawą oceny, jak również przedstawienia dokumentów dowodzących, że rzeczywiście wizyta lekarska miała miejsce, takich jak recepty, książeczka wizyt i inne.