Gwarancja producenta – o czym musi poinformować sprzedający w ofercie internetowej?

W wyroku z 5 maja 2022 r. w sprawie C-179/21 Trybunał Sprawiedliwości UE zajął stanowisko co do zakresu informacji o towarze, które powinien zamieścić w swojej ofercie sprzedawca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem platform handlowych takich jak Amazon.

TSUE podkreślił, że w przypadku gdy przedmiot umowy dotyczy towaru wytworzonego przez osobę inną niż przedsiębiorca, obowiązek informacyjny powinien obejmować wszystkie istotne informacje dotyczące tego towaru, tak aby konsument mógł zdecydować, czy zamierza związać się umową z przedsiębiorcą.

Kwestią sporną w tej konkretnej sprawie był obowiązek wskazywania informacji o gwarancji producenta. Co do zasady wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem, do których należy gwarancja handlowa udzielana przez producenta, zaliczane są do głównych cech towaru.

Jednakże nie oznacza to, że w każdym przypadku informacja o gwarancji producenta musi znaleźć się w opisie towaru. Byłoby to bowiem nadmierne obciążenie sprzedającego.

W ramach kompromisu uwzględniającego ochronę konsumenta TSUE uznał, że przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia konsumentowi przed zawarciem umowy informacji na temat gwarancji handlowej producenta tylko wtedy, gdy konsument ma uzasadniony interes w uzyskaniu tych informacji w celu podjęcia decyzji o związaniu się umową z przedsiębiorcą. Interes ten występuje wtedy, gdy przedsiębiorca czyni z gwarancji handlowej udzielanej przez producenta centralny lub decydujący element swojej oferty, zwłaszcza jeżeli używa jej jako argumentu sprzedaży mającego wzmocnić jego konkurencyjności i atrakcyjność jego oferty w porównaniu z ofertami jego konkurentów.

Przy ocenie powyższej kwestii powinno się brać pod uwagę następujące elementy:

  • treść i ogólna konfigurację oferty w odniesieniu do danego towaru;
  • znaczenie, w kategoriach argumentu sprzedaży lub argumentu reklamowego, wzmianki o gwarancji handlowej producenta;
  • miejsce, jakie ta wzmianka zajmuje w ofercie;
  • ryzyko pomyłki lub wprowadzenia w błąd, jakie wzmianka ta może wywołać w świadomości przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, co do różnych przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji lub co do rzeczywistej tożsamości gwaranta;
  • istnienie w ofercie wyjaśnień dotyczących innych gwarancji związanych z danym towarem,
  • wszelkie inne czynniki mogące uzasadnić obiektywną potrzebę ochrony konsumenta.

– wyrok TSUE z 5 maja 2022 r. w sprawie C-179/21 „Victorinox”