Targi pracy „Nordjob”

Niemiecki sąd uznał, iż publiczna kasa chorych popełniła czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na wykorzystaniu braku doświadczenia młodzieży (§ 4 nr 2 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – UWG), poprzez uzyskanie przy okazji organizowanego konkursu dokładnych danych osobowych uczestników w wieku 15-17 lat z zamiarem wykorzystania ich również dla celów marketingowych.

Z pozwem przeciwko kasie chorych wystąpiła Centrala Konsumencka Nadrenii-Północnej Westfalii, domagając się zaprzestania zbierania i przetwarzania dla celów reklamowych danych niepełnoletnich konsumentów, uzyskanych w związku z ich udziałem w konkursie.

Roszczenie Centrali Konsumenckiej nie dotyczyło samego zbierania danych osobowych młodzieży w wieku 15-17 lat, lecz konkretnego sposobu, w jaki przedmiotowe dane były następnie wykorzystywane.

Trybunał stwierdził, iż gromadzenie danych osobowych konsumentów stanowi działanie konkurencyjne przedsiębiorcy w rozumieniu § 2 ust. pkt 1 i 6 UWG. Wbrew twierdzeniom podnoszonym przez pozwaną w rewizji, zastosowanie powyższego przepisu w niniejszym przypadku nie stoi w sprzeczności z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 lit. b i d Dyrektywy 2005/29/EG, nawet pomimo faktu, iż pozwana jest podmiotem prawa publicznego, który wypełnia ustawowe zadania publicznej kasy chorych.

  • wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I ZR 218/12