Rozpowszechnianie ulotek nakłaniających klientów zmiany usługodawcy czynem nieuczciwej konkurencji

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 9 maja 2016 r. rozstrzygnął spór dotyczący rozpowszechniania materiałów promocyjnych, których treść miała na celu przekonanie klientów do rezygnacji z oferowanych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez innego  przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca, którego interesy zostały w ten sposób zagrożone wniósł powództwo o zaniechanie działań, które w jego ocenie stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji. Reklama rozpowszechniana była na obszarze, na którym usługi tego samego rodzaju świadczone były już przez powoda oraz wskazywała na korzystniejsze warunki proponowane przez pozwanego.  Oferował on promocyjną cenę 1 zł za trzy pierwsze miesiące trwania umowy. Ponadto w treści ogłoszenia wprost została wymieniona firma, pod którą działał dotychczasowy usługodawca. W ocenie powoda spowodowało to wśród klientów błędne przekonanie, iż doszło do połączenia spółek świadczących reklamowane usługi, co w konsekwencji obliguje ich do zawierania umów z nowym, świadczącym usługi w bardziej konkurencyjnych cenach dostawcą. W wyniku powyższej praktyki do nowego dostawcy przeszła znaczna liczba klientów, co doprowadziło do pogorszenia kondycji finansowej powoda.

Sąd I instancji nie dopatrzył się w działaniu pozwanego naruszenia prawa. W jego ocenie działania marketingowo-informacyjne związane z oferowaniem usług za symboliczne wynagrodzenie miały jedynie na celu pozyskanie nowych klientów, a nie eliminacje innych dostawców świadczących usługi tego samego rodzaju, a zatem nie stanowiły one czynu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny jednak nie zgodził się z taką oceną i w omawianym wyroku stwierdził, że jakkolwiek można zgodzić się z twierdzeniem, iż oferowanie usług za symboliczne wynagrodzenie przez pewien czas ma na celu pozyskanie nowych klientów, to jednak nie sposób zaaprobować stanowiska Sądu I instancji, iż działanie takie nie obejmuje swoim zakresem chęci eliminacji innych przedsiębiorców. Albowiem czynowi, którego dopuściła się pozwana spółka w rzeczy samej towarzyszył motyw jakim jest wspomniana eliminacja. Pozwana swą ofertę kierowała  do skategoryzowanej grupy odbiorców – konsumentów, którzy posiadali umowę z innym dostawcą (w szczególności do osób będących już klientami powodowej spółki). Zatem zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego działania pozwanej spółki w pełni wyczerpują znamiona stanowiące o tym, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2016 r., sygn. akt. I ACa 67/16