Reklama „druga para okularów gratis” niezgodna z prawem

Pozwanym w niniejszej sprawie był zakład optyczny, posiadający sieć salonów w całym kraju. W rozdawanych ulotkach znajdowała się informacja o promocyjnej cenie okularów, do których gratis dodawano drugą parę okularów o wartości 89 €. Powództwo o zaniechanie stosowanych metod marketingowych z uwagi na ich niezgodność z prawem wniosła Centrala ds. zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Sądy obu instancji uznały, że akcja promocyjna zakładu optycznego stanowi niedozwolone oferowanie dodatkowych korzyści w zamian za nabycie produktu leczniczego w rozumieniu §7 ust. 1 zd. 1 ustawy o reklamie produktów leczniczych.

Zgodnie z tym przepisem niedozwolone jest oferowanie, obiecywanie lub przyznawanie dodatkowych korzyści lub upominków (w postaci produktów albo usług), chyba że korzyść polega na zwiększeniu ilości tego samego produktu.

Reklama pozwanego nie odnosiła się jednak do pakietu dwóch produktów tego samego rodzaju oferowanych łącznie, lecz wprost obiecywała przy zakupie jednej pary okularów prezent w postaci drugiej pary.

Powyższą ocenę podzielił również Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który oddalił skargę kasacyjną Pozwanego. Zdaniem Trybunału, o uznaniu reklamy za niedozwoloną przesądził fakt szczególnego wyeksponowania graficznie informacji, że druga para okularów dodawana jest gratis. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że konsument zdecyduje się na zakup okularów w promocyjnej cenie w zakładzie optycznym pozwanego jedynie ze względu na oferowany prezent, a nie ze względu na właściwości produktu leczniczego, jakim są okulary korekcyjne.

  • wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 6 listopada 2014 r., sygn. akt I ZR 26/13