Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w 2017 r.

10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przepisy ustawy stosuje się do rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę na terytorium Polski. Postępowanie ma być wszczynane na wniosek konsumenta i dotyczyć sporów wynikłych z zawartej z konsumentem umowy.

Rejestr podmiotów uprawnionych

Prezes UOKiK prowadzić będzie rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Mogą to być zarówno podmioty niepubliczne, utworzone np. przez organizacje konsumenckie, jak i podmioty publiczne działające przy instytucjach takie jak Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rzecznik Finansowy czy powołany na mocy ustawy Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Urzędzie Transportu Kolejowego.

Powołanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Ten nowo utworzony urząd ma za zadanie prowadzić postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących zobowiązań umownych, w tym sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego, wobec pasażera, wynikających z umów przewozu osób, rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym oraz w sprawach dotyczących usług świadczonych na rzecz pasażerów przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, tj. w sprawach pasażerskich.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców

Od 10 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy, który sam zobowiązał się albo jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, ma dodatkowe obowiązki informacyjne. Musi on poinformować konsumentów o podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów, który jest właściwy dla tego przedsiębiorcy. Informacja taka musi obejmować co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego i być udostępniona w sposób zrozumiały i łatwo dostępny dla konsumenta, w tym:  na stronie internetowej przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca taką prowadzi; we wzorcach umów zawieranych z konsumentami, o ile przedsiębiorca takie stosuje.

Zapis na sąd polubowny z konsumentem

Nowa ustawa wprowadza również zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie stosowania zapisów na sąd polubowny. Zgodnie z nowym art. 11641 § 1 KPC zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej. W zapisie na sąd polubowny trzeba będzie także wskazać pod rygorem nieważności, że stronom znane są skutki zapisu na sąd polubowny, w szczególności co do mocy prawnej wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd lub po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.”

W art. 1194 KPC dodano nowy § 3, zgodnie z którym w przypadku sporów wynikających z umów, których stroną jest konsument, rozstrzyganie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku. Jednakże pozbawia go tej ochrony wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta.

Przypominamy również, że od 15 lutego 2016 r. funkcjonuje europejska internetowa platforma rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych, które pisaliśmy już na UCLP:

Platforma ODR i nowe obowiązki informacyjne sklepów internetowych