Określenie „ENERGY & VODKA” dopuszczalne w świetle prawa UE

Przedmiotem postępowania było powództwo o zaniechanie naruszeń przepisów Rozporządzenia nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (tzw. Rozporządzenie Health-Claims), skierowane przez organizację broniącą interesów przemysłu alkoholowego, tj. Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V., przeciwko jednemu z dystrybutorów  napojów.

Pozwany używał dla  oznaczenia napoju w puszce, składającego się w 26,7% z wódki oraz w 73,3% z zawierającego kofeinę napoju energetycznego, określenia „ENERGY & VODKA”. Zdaniem Powoda, które zostało uwzględnione przez sąd drugiej instancji, powyższe określenie jest niedopuszczalne z uwagi na naruszenie art. 4 ust. 3 Rozporządzenia, bowiem  opatrywanie napojów zawierających więcej niż 1,2 % alkoholu oświadczeniami zdrowotnymi jest niedozwolone. Nazwa używana przez pozwanego, zdaniem sądu drugiej instancji, sugeruje konsumentom, iż napój zawiera szczególne właściwości odżywcze.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) nie podzielił jednak tego stanowiska, stwierdzając, iż oznaczenie „ENERGY & VODKA” nie stanowi oświadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, gdyż nie stwierdza, nie sugeruje i nie daje do zrozumienia, że napój ma szczególne właściwości odżywcze, gdyż nie należy do takich właściwości „działanie energetyzujące” napoju, które jest wspólną cechą wszystkich napojów energetycznych.

Ponadto BGH nie dopatrzył się również w działaniu pozwanego naruszenia przepisów dotyczących znakowania napojów alkoholowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 110/2008 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

  • wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 9 października 2014 r., sygn. akt I ZR 167/12