Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez względu na motywy kierujące konsumentem

Niemiecki BGH potwierdził, że ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje konsumentowi niezależnie od tego, jakie są rzeczywiste motywy korzystania z tego uprawnienia.

Powód zamówił w sklepie internetowym Pozwanego materace. Towar został dostarczony i opłacony. Z uwagi na to, że Pozwany gwarantował najniższą cenę na rynku, już po zakupie towaru Powód wezwał Pozwanego do zwrotu kwoty 32,08 EUR, gdyż znalazł korzystniejszą ofertę u konkurencji. Strony nie doszły jednak do porozumienia, wobec czego Powód odstąpił od umowy i odesłał materace do Pozwanego.

Pozwany uznał zachowanie Powoda za nadużycie prawa i wskazał, że nie doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, gdyż Powód próbował dochodzić nieuprawnionego roszczenia z „gwarancji najniższej ceny”, natomiast prawo do odstąpienia od umowy w handlu na odległość ma służyć kontroli jakości towaru i jego zgodności z umową.

Prawo Powoda do żądania różnicy w cenie między towarem Pozwanego a najkorzystniejszą ofertą na rynku zostało potwierdzone przez sądy wszystkich instancji. BGH również przychylił się do żądania Powoda i stwierdził, że odstąpił on skutecznie od umowy sprzedaży zawartej z Pozwanym. Dla skuteczności odstąpienia od umowy nie jest wymagane żadne uzasadnienie i nie ma znaczenia, z jakich powodów konsument czyni użytek ze swojego prawa. Ograniczenie uprawnienia konsumenta z uwagi na jego nadużycie możliwe byłoby tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w razie podstępnego działania konsumenta, mającego na celu wyrządzenie sprzedawcy szkody albo szykanowanie go.

BGH uznał, że tutaj nie zostały spełnione powyższe przesłanki, gdyż porównywanie przez konsumenta cen towaru na rynku i wezwanie sprzedającego do pokrycia różnicy w cenie pod rygorem odstąpienia od umowy nie stanowi nadużycia prawa. Jest to jedynie skutek przyznanego konsumentom nieograniczonego prawa do odstąpienia od umowy i konkurencji na rynku, która umożliwia konsumentowi wyciąganie dla siebie z tego tytułu korzyści.

  • wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 16 marca 2016 r., sygn. akt VIII ZR 146/15