Nowy czyn nieuczciwej konkurencji: naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję

Od 24 września 2021 r. obowiązuje art. 15c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Polega on na naruszeniu zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Stwierdzenie, że konkurent dopuszcza się naruszeń prawa antymonopolowego, uzasadnia zwrócenie się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcia odpowiednich działań. Na dokonaniu takiego zgłoszenia rola przedsiębiorcy się jednak kończy, gdyż nie jest on stroną postępowania przed UOKiK, który może wymierzyć ewentualne sankcje.

Antykonkurencyjne działania, takie jak zawieranie porozumień ograniczających konkurencję na danym rynku, dokonujących jego podziału pomiędzy określone podmioty czy też narzucających uciążliwe warunki umowne kontrahentom, a nawet wykorzystanie dominującej pozycji na rynku, może wprost naruszać interes innego przedsiębiorcy.

Dotychczas formułowano roszczenia wobec naruszyciela prawa antymonopolowego, wskazując jako podstawę prawną klauzulę generalną z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyraźne określenie naruszenia prawa antymonopolowego jako czynu nieuczciwej konkurencji niewątpliwie ułatwi dochodzenie tego typu roszczeń.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z roszczeniami na podstawie art. 15c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Otwiera to możliwość żądania między innymi zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, ale również naprawienia szkody czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Nie można jednak zapominać, że działanie konkurenta musi spełniać również ogólne przesłanki zastosowania ustawy, czyli być niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami i zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.