Nowe przepisy konsumenckie

W krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2014 r. mija termin wejścia w życie krajowych przepisów implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Głównym celem Dyrektywy jest uproszczenie i aktualizacja przepisów mających zastosowanie do umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmiany będą zatem istotne przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność e-commerce czy sprzedaż katalogową, w przypadku gdy drugą stroną zawieranych umów jest konsument.

  Polska Niemcy Francja
akt prawny Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Ustawa z 20 września 2013 r. implementująca dyrektywę konsumencką i zmieniająca przepisy ustawy o pośrednictwie mieszkaniowym Ustawa z 18 marca 2014 r. dotycząca spraw konsumenckich (nr 2014-344)
wejście w życie grudzień 2014 r.

(6 miesięcy od dnia ogłoszenia)

13 czerwca 2014 r. 13 czerwca 2014 r.

Dyrektywa zawiera nowe regulacje dotyczące m.in.

  • Prawa odstąpienia od umowy

Dyrektywa wydłuża termin na odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa do 14 dni od daty otrzymania towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usług, od daty zawarcia umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje o przysługującym prawie odstąpienia, konsument będzie mógł z powyższego uprawnienia skorzystać w ciągu następnych 12 miesięcy od upływu 14-dniowego terminu podstawowego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu.

  • Obowiązków informacyjnych wobec konsumenta

 

Przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi wszelkich wymaganych informacji przed zawarciem umowy, w sposób jasny i zrozumiały dla konsumenta. Informacje, jakich winien udzielić przedsiębiorca, dotyczą: (i) cech oferowanych towarów lub usług oraz sposobu spełnienia zobowiązania oraz ew. czasu obowiązywania umowy, (ii) danych pozwalających na identyfikację przedsiębiorcy, (iii) wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy (w szczególności ceny wraz z podatkami, koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, koszty wysyłki itd.), (iv) prawa odstąpienia od umowy wraz z przekazaniem wzoru formularza odstąpienia.

  • Dostawa towarów

 

Dostarczenie towaru konsumentowi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, o ile strony nie uzgodnią innego terminu. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni obowiązku w terminie, konsument może wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia towarów w wyznaczonym przez konsumenta dodatkowym terminie, stosownym do okoliczności. W przypadku, gdy dodatkowy termin nie zostanie dotrzymany, konsument zyskuje prawo do rozwiązania umowy, a przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić, bez zbędnej zwłoki, cała kwotę zapłaconą w ramach umowy. Ponadto, zgodnie z art. 20 Dyrektywy ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów obciąża konsumenta dopiero od momentu wejścia w fizyczne posiadanie towarów.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do umów zawieranych po 13 czerwca 2014 r.