Międzynarodowa pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym – współpraca między Republiką Austrii a Rzeczpospolitą Polską

Podstawę współpracy w sprawach karnych między Polską a Austrią stanowią następujące akty prawne:

  • Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r. wraz z protokołem dodatkowym z 17 czerwca 1978 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm. – dalej „Europejska Konwencja”) oraz Protokołem dodatkowym z 8 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1476);
  • Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29 maja 2000 r. wraz z Protokołem z 16 października 2001 r. sporządzonym w Luksemburgu (Dz. U. 2007 Nr 135, poz. 950);
  • Umowa o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 662), zawarta między Polską a Austrią 2 czerwca 2003 r. w Warszawie.

W drodze międzynarodowej pomocy prawnej dokonywane są wszelkie niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności:

– doręczanie pism osobom przebywającym za granicą;

– przesłuchiwanie osób w charakterze oskarżonych, świadków lub biegłych;

– dokonywanie oględzin oraz przeszukiwanie pomieszczeń, innych miejsc i osób, zajęcie przedmiotów i wydawanie przedmiotów za granicę;

– wzywanie osób przebywających za granicą do osobistego dobrowolnego stawiennictwa przed sądem lub prokuratorem w celu przesłuchania świadka lub konfrontacji, jak również doprowadzenie w tym celu osób pozbawionych w tym czasie wolności;

– udostępniania akt i dokumentów oraz informacji o karalności oskarżonych;

– udzielanie informacji o prawie.

W ramach międzynarodowej pomocy prawnej dokonywane są jedynie czynności postępowania karnego, które są niezbędne, tj. w sytuacjach, gdy wnioskowana czynność ma wysoką wartość dowodową, a zakończenie postępowania nie jest możliwe bez wykonania tej czynności.

Udzielenie pomocy prawnej przez odpowiednie organy austriackiej następuje na wniosek prokuratury polskiej. Wnioski kierowane są bezpośrednio do organów, które mają wykonać czynność w ramach pomocy prawnej. Wniosek może być również przekazany za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przy przeprowadzaniu czynności postępowania przygotowawczego zastosowanie znajdują formalności i procedury wyraźnie wskazane przez Państwo Członkowskie wzywające, o ile postanowienia Konwencji nie stanowią inaczej oraz pod warunkiem, że takie formalności oraz procedury nie będą sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Państwa Członkowskiego wezwanego.

Więcej informacji na temat współpracy w sprawach karnych między Polską a Austrią znajdą Państwo w opublikowanym na portalu UCLP artykule „Pomoc prawna w polski postępowaniu przygotowawczym, realizowana przez organy Republiki Austrii na podstawie wniosków o udzielenie pomocy prawnej w postaci przesłuchania świadków. Zagadnienia wybrane.”