Informacja o postępowaniach sądowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w kwestii udostępniania przez sądy treści wokand sądowych jako informacji publicznej.

NSA zwrócił uwagę, że wokanda wywieszana na drzwiach sali rozpraw jest dostępna publicznie w pomieszczeniach sądu, jednakże sąd jest również administratorem znajdujących się na wokandzie danych osobowych osób fizycznych oraz jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń nałożonych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (wokanda zawiera dane osobowe) lub tajemnicę przedsiębiorstwa.

NSA stwierdził w tym kontekście, że wszelkie informacje związane z udziałem przedsiębiorcy w postępowaniu sądowym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

W ocenie Sądu ujawnienie informacji o toczących się postępowaniach może stanowić zagrożenie dla interesów przedsiębiorcy poprzez między innymi osłabienie ich wiarygodności, zmniejszenie zdolności kredytowej, zdolności negocjacyjnej, co w konsekwencji może rzutować na zawieranie umów na korzystnych warunkach. Ustawodawca z jednej strony ustanawia odpowiedzialność deliktową na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a z drugiej strony, ogranicza ujawnienie tych informacji poprzez art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Z zestawienia wskazanych wyżej przepisów dwóch odrębnych ustaw wynika spójność systemu prawnego służącego ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2167/13