Drukowana ulotka reklamowa z formularzem zamówienia musi zawierać pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Przepisy prawa konsumenckiego, które w Niemczech weszły w życie 13 czerwca 2014 r. ciągle jeszcze budzą wątpliwości interpretacyjne. Jednym z zagadnień wymagających wyjaśnienia było to, czy kilkustronicowy prospekt reklamowy, w skład którego wchodzi również formularz zamówienia, powinien zawierać pełne informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z § 312 d ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta jeszcze przed zawarciem umowy w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiedni do użytego środka komunikacji na odległość o prawie do odstąpienia od umowy oraz udostępnić wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ulotka, którą analizował Sąd Krajowy w Wuppertalu wskazywała wprawdzie, że konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ale nie zawierała informacji o warunkach, terminie oraz trybie wykonywania tego prawa. Brakowało również nazwy, adresu i numeru telefonu osoby, wobec której powinno zostać złożone oświadczenie o odstąpieniu, jak również wzoru takiego oświadczenia.

Sąd stwierdził, że w przypadku drukowanego prospektu reklamowego nie można z góry przyjąć, że ma on ograniczoną powierzchnię i powinien być z tego powodu uprzywilejowany. Brak miejsca na pełne informacje wynika z decyzji przedsiębiorcy o rozmiarach ulotki, a nie z technicznych uwarunkowań tego rodzaju medium.

Powyższy wyrok stanowi ważną wskazówkę dla przedsiębiorców reklamujących swoje towary za pomocą tego rodzaju nośników – wielkość prospektu będzie musiała zostać dopasowana tak, aby możliwe było zamieszczenie pełnych informacji o prawie do odstąpienia od umowy.

  • wyrok Sądu Krajowego w Wuppertalu z 21 lipca 2015 r., sygn. akt 11 O 40/15