Proces produkcyjno-technologiczny jako tajemnica przedsiębiorstwa

Powództwo w przedmiotowej sprawie zostało wniesionego przez firmę zajmującą się produkcją i sprzedażą urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Powódka przechowywała projekty urządzeń w formie elektronicznej na serwerze firmy i dostęp do nich miały tylko wybrane osoby, w tym kierownik Wydziału Rozwoju X.

X kontaktował się z przedstawicielami konkurencyjnej firmy pozwanej, która zamierzała rozpocząć produkcję takich samych urządzeń. W trakcie rozmów z wiceprezesem zarządu pozwanej, X, jak i kilku innych pracowników powódki było namawianych do zmiany miejsca pracy. X, planując przejście do pozwanej firmy, zbierał informacje na temat oprogramowania służącego do produkcji urządzeń powódki, wypytywał projektanta urządzenia o miejsce przechowywania na dysku komputera projektów.  W końcu w toku kontroli wykryto, że X kopiuje  w miejscu pracy dokumentację techniczną na dodatkowy dysk wbudowany do swojego komputera. X został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia, po czym podjął zatrudnienie w firmie pozwanej, gdzie utworzono Dział Elektroniki i ogłoszono nabór pracowników. Wkrótce strona pozwana rozpoczęła produkcję urządzeń tego samego typu, co strona powodowa.

W toku postępowania ustalono, że urządzenia produkowane przez powódkę i pozwaną, są w sześciu przypadkach jednakowe pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym, a w trzech przypadkach podobne. Jednoznaczne ich rozróżnienie możliwe jest jedynie na podstawie umieszczonych na nich informacji dotyczących logotypów firm, nazwy i typu przekaźnika oraz kolorystyki.

W przedmiotowej sprawie uznano, że strona pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Najwyższy rozpoznający skargę kasacyjną pozwanej, stwierdził, że na tajemnicę przedsiębiorstwa dotyczącą produkcji określonego urządzenia może składać się i zazwyczaj się składa wiedza i doświadczenie, które obejmują cały zespół elementów tworzących proces technologiczno-produkcyjny, w tym rozwiązania konstrukcyjne urządzenia, dokumentację techniczną, sposób (metodę) produkcji, użyte materiały itp. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest w takim przypadku cały proces produkcyjny i okoliczność, że jeden z jego elementów, np. konstrukcja urządzenia, jest łatwy do poznania na podstawie informacji powszechnie dostępnych dla osób, które zazwyczaj tym się zajmują, nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości objęcia całego procesu poufnością. Na proces taki składa się bowiem wiedza, doświadczenie oraz użyte środki i nakłady, które pozwoliły konkretnemu przedsiębiorcy na wykorzystanie powszechnie dostępnych informacji dotyczących budowy urządzenia i stworzenie, już na podstawie własnych prób i doświadczeń, dokumentacji technicznej, określonego sposobu produkcji, linii technologicznej i użytych materiałów.

Istotną okolicznością, wpływającą na zapadłe rozstrzygnięcie był fakt, że bez wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powódki pozwana, gdyby chciała samodzielnie opracować i uruchomić proces produkcyjny, potrzebowałaby na to przynajmniej kilku miesięcy, a więc znacznie więcej czasu, jak również znacznie więcej środków finansowych, a ponadto nie jest oczywiste, czy bez informacji przekazanych przez byłego pracownika powódki w ogóle uruchomiłaby produkcję.

  • wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r., sygn. akt V CSK 176/13