Odmowa udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy musi być odpowiednio uzasadniona

W sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w postaci kopii operatu wodnoprawnego sporządzonego dla celów wydania przedsiębiorcy, zajmującego się hodowlą ryb, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, oraz załączonej do operatu mapy geodezyjnej obiektu należącego do tego przedsiębiorcy. Podstawą odmowy był art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, który stanowi, że organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania.

Zarówno organ I instancji, jak i organ odwoławczy, powołały się jedynie ogólnie na elementy, jakie powinien zawierać operat wodnoprawny na podstawie art. 132 prawa wodnego, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zwrócił uwagę na konieczność dokonania analizy konkretnego dokumentu. WSA uznał,

WSA w Kielcach uznał za błędne odniesienie się do abstrakcyjnych kryteriów i zaniechania przeanalizowania przez organ konkretnego dokumentu. WSA wskazał również, że tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą informacje zawarte w części opisowej operatu (art. 132 ust. 2), a więc dotyczące charakteru wód objętych pozwoleniem, stanu prawnego nieruchomości, występujących form przyrody i postępowania w przypadku rozruchu bądź zatrzymania działalności. Z częścią tych informacji można się bowiem zapoznać w publicznych wykazach. Organ powinien natomiast rozważyć, czy tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są inne dane, o których mowa w art. 132 ust. 3 i 4 prawa wodnego, dotyczące np. przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych czy ich schematu funkcjonalnego lub technologicznego, o ile rzeczywiście ujęte zostały w operacie.

Decyzja o odmowie udostępnienia powinna wyjaśniać, w jaki sposób udostępnienie zawartych w operacie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję przedsiębiorcy. Co więcej, obowiązek wykazania tych okoliczności spoczywa już na przedsiębiorcy, który składa wniosek o nieudostępnianie informacji. Przedsiębiorca powinien też określić, które konkretnie zawarte w danym dokumencie informacje mają być wyłączone z udostępniania (przeważnie bowiem nie będzie podstaw do utajnienia całego dokumentu). Za niewystarczające WSA uznał wskazanie, że nastąpiłoby to poprzez możliwość oszacowania wielkości produkcji i wysokości dochodów, a w konsekwencji ujawnienia stanu majątkowego przedsiębiorcy.

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 7 października 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 639/15