Nowe zasady delegowania pracowników na terytorium Polski

18 czerwca 2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Implementuje ona do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zapoznanie się z nowymi regulacjami jest konieczne dla wszystkich zagranicznych pracodawców, wysyłających pracowników do pracy w Polsce.

Ustawa nakłada na pracodawców delegujących pracowników na terytorium Polski obowiązek zapewnienia takiemu pracownikowi warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Dotyczy to w szczególności norm i wymiaru czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;  wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;  bezpieczeństwa i higieny pracy; czy ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego.

Istotnym novum jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności wykonawcy powierzającego roboty budowlane lub roboty związane z utrzymaniem obiektu budowlanego pracownikom delegowanym  wobec tego pracownika wraz z jego pracodawcą za zobowiązania z tytułu zaległego wynagrodzenia oraz dodatku na godziny nadliczbowe.

Ustawa nadaje uprawnienia kontrolne wobec pracodawców delegujących pracowników na teren Polski Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie mogła m.in. występować do takiego pracodawcy z wezwaniem do złożenia wyjaśnień. PIP będzie mogła kontrolować, czy pracodawca ten rzeczywiście prowadzi znaczną działalność na terytorium innego państwa członkowskiego oraz  czy pracownik delegowany na terytorium RP wykonuje pracę na tym terytorium tylko tymczasowo.

Ponadto pracodawca delegujący pracowników jest zobowiązany do wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień. Osoba ta musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia rozpoczęcia świadczenia usług do PIP powinno zostać oświadczenie dotyczące delegowanych pracowników i zlecanej im pracy. W celu umożliwienia PIP wykonywania kontroli, pracodawca musi przechowywać na terytorium Polski kopie najważniejszych dokumentów dotyczących delegowanego pracownika, w tym kopię umowy o pracę, dokumentacji określającej czas pracy i wynagrodzenie pracownika.

Należy podkreślić, że nowa ustawa zawiera przepisy karne, które przewidują możliwość wymierzenia kary grzywny pracodawcy niestosującemu się do jej postanowień.