Niemcy: zmiany systematyki ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

10 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG).

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim systematyki ustawy oraz stosowanych w niej pojęć. Głównym celem reformy jest dostosowanie niemieckiej ustawy do wymogów dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.

Na nowo został zredagowany § 3 UWG, zawierający definicję nieuczciwej praktyki handlowej. Obecnie ust. 1 tego przepisu zawiera ogólny zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, natomiast ust. 2 wskazuje, kiedy należy uznać praktyki skierowane do konsumentów lub ich dotyczące za nieuczciwe. W tym zakresie ustawa wprowadza pojęcie staranności profesjonalnego przedsiębiorcy, której niedochodowanie przesądza o zaistnieniu nieuczciwej praktyki handlowej. Jako niedozwolone w każdych okolicznościach w dalszym ciągu uznawane są czyny wymienione na tzw. czarnej liście, stanowiącej załącznik do ustawy.

§ 3 UWG nie odnosi się wprost do nieuczciwych praktyk w stosunku do innych przedsiębiorców, jednakże już z samego ust. 1 wynika generalny zakaz stosowania takich praktyk.

Natomiast ochronie konkurencyjnych przedsiębiorców poświęcony jest § 4 UWG, który wymienia rodzaje nieuczciwych działań, takie jak zniesławianie konkurenta, formułowanie oczerniających wypowiedzi dotyczących oferowanych przez niego towarów, usług, jego działalności gospodarczej lub sytuacji osobistej, rozpowszechnianie nieprawdziwych i naruszających dobre imię informacji, naśladownictwo produktów, celowe utrudnianie działalności konkurenta. Wprawdzie przepis ten zawiera zamknięty katalog nieuczciwych praktyk, jednakże wskazuje się, że tak jak dotychczas czyny w nim nieujęte będą mogły być uznane za niedozwolone na podstawie klauzuli generalnej z § 3 ust. 1 UWG.

Należy również zwrócić uwagę na § 3a UWG. Odnosi się on do naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa, ustanowionych dla danego rodzaju działalności w interesie wszystkich uczestników rynku. Tego typu naruszenie stanowi nieuczciwą praktykę, jeśli może w sposób odczuwalny oddziaływać na interesy konsumentów, konkurentów i innych uczestników rynku.

Ponadto, w § 4a UWG wprowadzono zakaz stosowania tzw. agresywnych praktyk rynkowych. Novum stanowi rozszerzenie zasięgu tego zakazu również na innych przedsiębiorców, tj. na relacje b2b. To samo dotyczy praktyk wprowadzających w błąd. Osobno uregulowano w § 5a UWG kwestię wprowadzenia w błąd poprzez zaniechanie, czyli poprzez przemilczenie pewnych faktów, w tym przede wszystkim niedopełnienie obowiązków informacyjnych względem konsumentów.

Nowelizacja niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej nie wprowadza rewolucyjnych zmian pod względem merytorycznym, jednakże porządkuje systematykę ustawy, co będzie miało znaczący wpływ na jej stosowanie w praktyce.