Koszty sądowe dochodzenia roszczeń z czynności bankowych przed polskimi sądami

W ostatnim czasie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nastąpiły istotne zmiany w zakresie opłaty stosunkowej pobieranej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzono art. 13 ust. 1a, zgodnie z którym w sprawach o roszczenie wynikające z czynności bankowych, opłata stosunkowa (pobierana m. in. od pozwu i apelacji) wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 złotych. Przepis wszedł w życie 27 listopada 2015 r.

Ustawodawca uznał jednak, że regulacja przyznaje uprawnienie do wniesienia niższej opłaty sądowej zbyt szerokiemu kręgowi podmiotów.

12 lutego 2016 r. została przyjęta przez Senat i przekazana Prezydentowi do podpisu nowelizacja art. 13 ust. 1 ustawy.

Obecnie obniżona opłata stosunkowa obowiązuje jedynie w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z czynności bankowych przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne.

Zmiana regulacji ma istotne znaczenie dla kredytobiorców dochodzących roszczeń od banków w sprawach frankowych (tzw. kredyty frankowe).