Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – kazus nr 2

Wynalazca A jest zatrudniony od dwóch lat w firmie X. Razem z innymi pracownikami stworzył on nowy program komputerowy. W zawartej z nim umowie o pracę firma X zastrzegła obowiązek zachowania tajemnicy. Prawa do wynalazków i utworów w rozumieniu prawa autorskiego przysługują firmie X jako pracodawcy. A jest zabronione wykorzystywanie stworzonych dla firmy X utworów czy wynalazków do innych celów. W tym czasie również firma Y pracuje nad stworzeniem podobnego oprogramowania. W zamian za sowite wynagrodzenie A przekazuje firmie Y systematycznie informacje na temat postępów firmy X w tym zakresie. Dzięki zdobytym w ten sposób informacjom firmie Y udaje się wprowadzić oprogramowanie na rynek jeszcze przed firmą X. 

W_RoclawskiOdpowiedzi udziela:

Wojciech Rocławski

Rechtsanwalt & Radca Prawny

w.roclawski@rgw.com.pl

 

Roszczenia firmy X:

Roszczenia cywilnoprawne:

à Firma Y dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, który niewątpliwie dotknął interesów firmy X.

Roszczenie odszkodowawcze à Zgodnie z treścią § 9 zd. 1 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) firma Y jest zobowiązana do naprawienia szkody powstałej wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Naprawienie szkody odbywa się na zasadach ogólnych określonych w niemieckim kodeksie cywilnym (§ 249 i n. BGB). Dodatkowym wymogiem jest tutaj, aby czyn nieuczciwej konkurencji został popełniony przez Y  w sposób zawiniony.

Odpowiedzialność karna:

à Pracownikowi A może grozić odpowiedzialność karna na podstawie § 17 ust. 1 UWG w wymiarze do trzech lat pozbawienia wolności lub kary grzywny.

à Ponadto działanie firmy Y może wypełniać znamiona przestępstwa określonego w § 17 ust. 2  pkt 2 UWG, polegającego na ujawnieniu informacji objętych tajemnicą. Wskazać należy, iż firma Y działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co może być kwalifikowane jako szczególna waga czynu zgodnie z § 17 ust. 4 nr 1 UWG. Za wskazane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu albo kara grzywny.