Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jan Kowalski był zatrudniony w firmie produkcyjnej ABC na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży. Podczas spotkań handlowych, Jan Kowalski poznał Adama Nowaka, prezesa zarządu firmy DEF. Adam Nowak nakłonił Jana Kowalskiego, by ten w zamian za godziwe wynagrodzenie, przekazał firmie DEF stosowaną w ABC marżę sprzedaży. W firmie ABC, stosowany był regulamin pracy, któryokreślał, co rozumie się przez tajemnicę firmy ABC (nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne, handlowe i organizacyjne, co do których pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, określone tematycznie w załączniku do regulaminu). Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy, podpisywał oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu treści regulaminu pracy. Firma DEF w swoich ofertach powoływała się na informacje o marżach stosowanych w ABC i wskazywała na swoje niższe ceny.

Odpowiedzi udziela:

PG

Piotr R. Graczyk

Adwokat

p.graczyk@rgw.com.pl

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy (art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

ABC przysługują następujące uprawnienia:

– roszczenia cywilnoprawne w stosunku do DEF: zaniechanie niedozwolonych działań (usunięcie z ofert DEF informacji o marżach ABC); usunięcie skutków niedozwolonych działań (usunięcie informacji w ofertach o marżach ABC); złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (przeproszenie ABC za czyn nieuczciwej konkurencji); naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony;

– zawiadomienie właściwej Prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).