Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzmacnia ochronę praw autorskich

W dniu 30 września 2015 r. sąd w Midden-Nederland wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni przepisów dyrektywy 2001/29/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Wniosek ten został przedstawiony  w ramach sporu między Stichtig Brein, fundacją mającą na celu ochronę praw autorskich, a J.F. Wullemsem, który sprzedawał odtwarzacze multimedialne za pośrednictwem serwisów internetowych. J.F. Wullems reklamował sprzedawane przez siebie urządzenia jako umożliwiające darmowe i łatwe oglądanie na ekranie telewizora materiałów audiowizualnych umieszczonych w Internecie bez zgody podmiotów praw autorskich. Na modelu odtwarzacza „filmspeler” zainstalowane zostały wtyczki stworzone przez osoby trzecie, które prowadziły bezpośrednio do serwisów internetowych oferujących użytkownikom Internetu dostęp do utworów objętych prawem autorskim. Stichtig Brein wezwała J.F. Wullemsa do zaprzestania wyżej opisanych działań i wystąpiła z powództwem o zaniechanie sprzedaży odtwarzaczy takich jak „filmspeler”.

Odpowiednio do przepisów art. 3 i art. 5 dyrektywy 2001/29/WE zarówno „publiczne udostępnianie”, jak i „tymczasowe zwielokrotnianie” utworów chronionych prawami autorskimi uzależnione jest co do zasady od wyrażenia zgody przez podmioty tych praw. Wyjątkowo, po spełnieniu dodatkowych przesłanek, jeśli czynności zwielokrotniania mają charakter przejściowy lub dodatkowy, możliwe jest ich dokonanie bez uzyskania stosownej zgody.

ETS w orzeczeniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. rozważył następujące kwestie:

– czy działanie takie jak J.F. Wullemsa należy zakwalifikować jako „publiczne udostępnianie” utworu chronionego prawem autorskim, a także

– czy wyjątek od obowiązku uzyskania zgody na „tymczasowe zwielokrotnianie” obejmuje odtwarzanie treści za pomocą hiperłączy takich jak przeinstalowane na odtwarzaczu „filmspeler”.

Trybunał zauważył, że istota niniejszego postępowania dotyczy nie tyle samego dostarczania urządzeń mających umożliwić dostęp do utworów audiowizualnych, lecz preinstalowania w odtwarzaczach wtyczek kierujących do serwisów oferujących nielegalne transmisje stream. Zdaniem Trybunału opisane działanie doprowadziło do udostępnienia utworów publiczności, która nie była brana pod uwagę przez podmiot praw autorskich. Co więcej, zdaniem Trybunału korzystanie z odtwarzacza może powodować nieuzasadnioną szkodę dla podmiotów praw autorskich.

Z uwagi na powyższe, Trybunał orzekł, że pojęcie pojęcie „publicznego udostępniania” obejmuje sprzedaż odtwarzacza takiego jak „filmspeler”. Ponadto, zdaniem Trybunału, odtwarzanie na takim urządzeniu transmisji strumieniowych z witryny internetowej należącej do osoby trzeciej nie mieści się w ramach wyjątku od obowiązku uzyskania zgody na „tymczasowe zwielokrotnianie”.

– Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie C‑527/15.

Dodaj komentarz