Wprowadzanie do obrotu i reklamowanie produktów wyłącznie roślinnego pochodzenia jako mleko bądź przetwory mleczne jest niezgodne z prawem unijnym

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 14 czerwca 2017 r. udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Trewirze. Trybunał wyjaśnił czy przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych sprzeciwiają się stosowaniu nazwy „mleko” oraz nazw, które wspomniane rozporządzenie zastrzega dla przetworów mlecznych, do oznaczania wyrobów wyłącznie roślinnego pochodzenia.

Pytanie prejudycjalne zostało sformułowane w ramach sporu z powództwa Verband Sozialer Wettbewerb eV przeciwko TofuTown.com GmbH o zaprzestanie szkodliwych praktyk naruszających reguły konkurencji.

TofuTown, spółka produkująca i dystrybuująca żywność wegetariańską i wegańską, w ramach swej działalności promowała wyroby wyłącznie roślinnego pochodzenia z wykorzystaniem nazw właściwych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Na jej produktach znalazły się m. in. następujące nazwy: „Soyatoo masło z Tofuˮ, „serek roślinny, „Veggie-Cheeseˮ, „Creamˮ. Zdaniem Verband Sozialer Wettbewerb działanie Tofu Town naruszyło §3a niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisy rozporządzenia nr 1308/2013.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że w świetle przepisów rozporządzenia 1308/2013 nazwa  „mleko” właściwa jest dla produktów pochodzenia zwierzęcego, a nazwy takie jak „serwatka”, „śmietanka”, „masło”, „maślanka”, „jogurt” są zastrzeżone wyłącznie dla przetworów mlecznych, a więc produktów uzyskiwanych z mleka i zawierających wszystkie jego naturalne składniki.

Trybunał zauważył, że przepisy prawa europejskiego wprawdzie zawierają pewne ustępstwa od wyżej wspomnianych reguł, ich stosowanie uzależnione jest jednak od spełnienia dodatkowych wymogów.

Po pierwsze, nazwa „mleko” oraz nazwy właściwe dla przetworów mlecznych mogą być stosowane przy oznaczaniu przetworów złożonych, których żadna część nie zastępuje składnika mleka i w których mleko lub produkt mleczny są częścią zasadniczą. Zdaniem Trybunału przesłanek tych nie spełniają jednak wyroby wyłącznie roślinnego pochodzenia, które nie zawierają ani mleka, ani przetworów mlecznych.

Po drugie, opisane ograniczenia nie dotyczą nazw produktów, które zostały wymienione w załączniku I do decyzji Komisji UE 2010/791 i których charakter jest oczywisty ze względu na ich tradycyjne stosowanie. Wykaz ten nie zawiera jednak odniesienia do produktów z soi i tofu, których dotyczył spór między TofuTown  i Verband Sozialer Wettbewerb.

Wobec powyższego Trybunał orzekł, że nazwa „mleko” oraz nazwy zastrzeżone wyłącznie dla przetworów mlecznych nie mogą być zgodnie z prawem stosowane dla oznaczenia wyrobu wyłącznie roślinnego pochodzenia nawet wówczas, gdy nazwy te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem wskazującym na roślinne pochodzenie danego produktu. Trybunał podkreślił, że zakaz ten dotyczy zarówno wprowadzania wyrobów do obrotu, jak i ich reklamy.

Zdaniem Trybunału, opisane regulacje gwarantują producentom niezakłóconą konkurencję, a konsumentom pewność, że wyroby oznaczone nazwą „mleko” i nazwami zastrzeżonymi dla przetworów mlecznych spełniają te same normy jakości, co chroni ich przed prawdopodobieństwem popełnienia błędu co do składu produktów.

– Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C422/16.

Dodaj komentarz