Komisja Europejska podejmuje kroki mające na celu ujednolicenie standardów żywności w Unii Europejskiej

W dniu 26 września 2017 r. Komisja Europejska wydała wytyczne w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów. Działanie Komisji stanowi reakcję na naganną praktykę części koncernów spożywczych, które różnicują jakość sprzedawanych przez siebie produktów w zależności od miejsca ich dystrybucji.

Opisana problematyka została dostrzeżona przede wszystkim w krajach Europy Środkowej. Przeprowadzone w Słowacji badania porównawcze żywności z sieci handlowych w Austrii i Słowacji wykazały zasadnicze różnice w składzie aż 10 produktów z 22 badanych. Zbliżone wyniki ujawniły analogiczne badania przeprowadzone na Węgrzech i w Rumunii. W ostatnim czasie problem podwójnych standardów produktów spożywczych został także dostrzeżony w Wielkiej Brytanii.

Zdaniem Komisji Unia Europejska opracowała kompleksowe ramy legislacyjne, które już na obecnym etapie umożliwiają skuteczną ochronę praw konsumentów na rynku produktów spożywczych. Regulacje te obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd informacjami i są zawarte w:

– rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,

– rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,

– dyrektywie 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym.

Zdaniem Komisji wprowadzanie do obrotu środków spożywczych powinno w pierwszej kolejności podlegać kontroli na gruncie przepisów rozporządzenia o prawie żywnościowym oraz rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji na temat żywności. Wspomniane akty prawne regulują m.in. wykaz obowiązkowych informacji, które należy umieścić na produkcie spożywczym przed jego wprowadzeniem do obrotu.

Komisja Europejska wskazała, że wprowadzanie do obrotu towarów o różnym składzie w tym samym opakowaniu i w ramach tej samej marki może być także sprzeczne z przepisami dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Wspomniana dyrektywa powinna zaś być stosowana jedynie uzupełniająco w przypadku, gdy możliwe jest wykazanie, że:

– konsumenci mają konkretne uzasadnione oczekiwania względem danego produktu w porównaniu z „produktem referencyjnym” i produkt znacznie odbiega od tych oczekiwań,

– przedsiębiorca pomija dokładne informacje lub nie przekazuje ich konsumentom, w związku z czym nie potrafią oni zrozumieć, że produkt może nie być zbieżny z ich oczekiwaniami,

– niedokładne lub niewystarczające informacje mogą zaburzać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta, na przykład w ten sposób, że mogą skłonić go do kupienia produktu, którego w przeciwnym wypadku by nie kupił.

Komisja podkreśliła, że egzekwowanie na poziomie krajowym przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa i oznakowania żywności zależy przede wszystkim od krajowych organów ds. konsumentów i żywności.

 

Dodaj komentarz