Pierwsze miesiące obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

W dniu 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych, względnie dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Postępowanie wszczyna się z urzędu i może ono być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia Prezesowi UOKIK zawiadomienia o stosowaniu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy Prezes UOKiK wszczął w sumie 12 postępowań w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Wspomniane sprawy dotyczą przede wszystkim wzrostu cen produktów spożywczych.

Wątpliwości Urzędu wzbudził m.in. gwałtowny wzrost cen masła, którego koszt w stosunku do 2016 r. wzrósł niemal dwukrotnie. Prezes UOKiK wszczął z urzędu postępowania wyjaśniające w stosunku do sieci handlowych takich jak: Lidl Polska, Jeronimo Martins, Tesco Polska, Auchan Polska, Carrefour Polska. Postępowania te mają na celu zbadanie mechanizmów kształtowania cen masła na rynku oraz sprawdzenie, czy wspomniane sieci handlowe nie wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na ich wysokość.

Urząd sprawdza też, czy producenci curku nie stosują nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową wobec dostawców buraków cukrowych. Wskutek zawiadomienia złożonego przez indywidualnego przedsiębiorcę Urząd wezwał spółkę Südzucker Polska do wskazania swoich dostawców, wyjaśnienia zasad doboru kontrahentów oraz przedstawienia obowiązujących porozumień branżowych w celu ustalenia, czy nie wykorzystuje ona swej silnej pozycji negocjacyjnej w sposób sprzeczny z ustawą.

Urząd prowadzi równolegle czynności w innych sprawach, a w tym w stosunku do dostawców mleka oraz przedsiębiorców zajmujących się skupem jabłek przemysłowych. Opisane działania Urzędu są w tej chwili w fazie postępowań wyjaśniających, co oznacza, że są prowadzone w sprawie a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy.

Prezes Urzędu może nałożyć na dostawcę albo nabywcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca albo nabywca, choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Więcej informacji pod: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13601

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.