Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

W dniu 22 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). Ustawa stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Celem zarówno dyrektywy jak i ustawy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zawierających umowy kredytowe związane z nieruchomościami. W nowej ustawie ujęto nie tylko szczegółowe regulacje dotyczące zasad i trybu zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa odstąpienia od tych umów czy przedterminowej spłaty kredytu, ale również przepisy odnoszące się do obowiązku informacyjnego kredytodawcy, a także do nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Kompleksowa regulacja zapewnić ma stabilność rynku kredytów hipotecznych oraz wzmocnić pozycję konsumenta względem kredytodawców.

Zgodnie z art. 3 nowej ustawy przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się przede wszystkim umowę  w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną. Kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy może przy tym zostać udzielony wyłącznie w walucie lub być indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych.

Ustawa wprowadza szereg instytucji wzmacniających pozycję konsumenta jako strony umowy
o kredyt hipoteczny.

Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są zobowiązani przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku, zindywidualizowany formularz informacyjny, który zawiera dane niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku. Informacje zawarte w formularzu są wiążące dla kredytodawcy przez okres co najmniej 14 dni.

Przepisy ustawy umożliwiają restrukturyzację zadłużenia jeśli konsument opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. W przypadku odrzucenia wniosku konsumenta o restrukturyzację zadłużenia, kredytodawca ma obowiązek umożliwić konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

Nowa regulacje dają konsumentowi prawo do dokonania spłaty całości lub części kredytu hipotecznego w każdym czasie przed terminem określonym w umowie. Co więcej, zgodnie z ustawą, konsument ma także prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy bez podania przyczyny.

Ponadto, ustawa reguluje też kwestie reklam dotyczących kredytu hipotecznego. Reklamy te powinny być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe, widoczne i nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Przepisy ustawy wprowadzają instytucje rejestru pośredników kredytowych, który prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także określają zakres nadzoru wspomnianej Komisji nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez pośredników kredytu hipotecznego i agentów.

Przepisy ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami stosuje się do umów zawartych od 22 lipca 2017 r.

Tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw dostępny jest tutaj.

Dodaj komentarz